Participatie

Mei 2024

Afsluiting en vervolg

Stedenbouwkundig bureau SAB heeft suggesties uit de eerdere participatiebijeenkomsten meegenomen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Op donderdag 11 januari 2024 vond, ter afsluiting van het participatietraject, de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep plaats waarin het aangepaste stedenbouwkundig plan samen met het beeldkwaliteitsplan en de inrichting van de landschappelijke zone aan de Klankbordgroep gepresenteerd is.
Op donderdag 1 februari 2024 was er een afsluitende informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Lees er meer over bij Nieuws op de website. In deze bijeenkomst werd het eindresultaat van het participatietraject in een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Na deze informatiebijeenkomst heeft de gemeente alle reacties verzameld . Zij heeft in een inspraaknota uit wat met de reacties gedaan is. Op basis van de binnengekomen reacties is bekeken welke wijzigingen in het plan nodig zijn. Het stedenbouwkundig plan is, samen met de inspraaknota, aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Op 7 mei 2024 zijn heeft het stedenbouwkundig plan en de inspraaknota ongewijzigd vastgesteld.

Nu het college akkoord is, wordt de planologische procedure opgestart en gaat de architect aan de slag met de woningontwerpen. Over het moment van de verkoop en verhuur is nu nog niets te zeggen. Als u zich inschrijft wordt u via de nieuwsbrieven over de voortgang op de hoogte gehouden. Lees ook het laatste nieuws!

Naar Nieuws

Februari 2022

Tweede bijeenkomst Klankbordgroep

Aangezien de uitwerking van het plan en de reacties van diverse partijen iets meer tijd in beslag namen, is de tweede Klankbordgroep bijeenkomst verplaatst van eind januari naar 24 februari 2022. In de tweede Klankbordgroep bijeenkomst is aangegeven wat er de afgelopen periode gedaan is en werd men geïnformeerd over de stand van zaken. De volgende onderwerpen stonden centraal:
- Aangepast stedenbouwkundige verkaveling, beeldkwaliteit en landschappelijke zone op basis van input 1e Klankbordgroep en diverse instanties.
- Mogelijke uitbreiding deelgebied 2 (locatie 'paardenweide' tegen de Waaldijk aan).

In de bijeenkomst is aan de Klankbordgroep de onderstaande plankaart gepresenteerd.

Bekijk de plankaart van februari 2022

November 2021

Eerste bijeenkomst Klankbordgroep

Na de informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden is er een Klankbordgroep gevormd. De deelnemers denken gedurende twee bijeenkomsten mee over de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. De eerste bijeenkomst vond op 18 november 2021 plaats. In deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen centraal:
- Stedenbouwkundige verkaveling
- Ideeën beeldkwaliteit
- Schets inrichting landschappelijke zone
- Uitbreiding deelgebied I (locatie 'De Pas')
Hieronder is de plankaart te vinden die tijdens de eerste bijeenkomst van de Klankbordgroep besproken is.

Bekijk de plankaart van november 2021

Oktober 2021

Participatietraject omwonenden en belanghebbenden

Voor direct omwonenden en belanghebbenden van Zandsestraat Bemmel is eind september 2021 een bijeenkomst georganiseerd om hen te informeren over het plan, de planning en om ideeën en wensen uit te wisselen. Bij de bijeenkomst, georganiseerd door SAB (adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling) en Jansen Bouwontwikkeling, waren meer dan 100 omwonenden en belanghebbenden aanwezig. Bekijk hier de, met behulp van de Mentimeter, opgehaalde wensen en ideeën.

Resultaat Mentimeter

Zandsestraat Bemmel is een ontwikkeling van Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl | interesse@jansenbouwontwikkeling.nl